شماره یک / گرید
امیر نجفی، سعید احمدیان، کامیار صلواتی، امیر حسین مقتدایی، ساناز تولائیان
کالین روو ترجمه الیاس کهنسال
روزالیند کراوس ترجمه ساناز تولائیان، آرزو رحمانپور
نشریه معماری هزارتو

"هزارتو"نشریه کانون معماران معاصر ایران

کانون معماران معاصر ایران