هزارتو خوانی
بستری برای گفتگو میان ما و شما

هزارتو خوانی

نشست‌های «هزارتوخوانی»، فرصتی است برای خواندن جمعی نشریه هزارتو و بحث پیرامون آن. این نشست‌ها به صورت ماهانه و در فضای کانون معماران معاصر برگزار می‌شود و در آن‌ها، متن‌های هر شماره از نشریه هزارتو را به بحث می‌گذاریم. در هر جلسه سعی می‌کنیم روی یکی از مقالات نشریه تمرکز کنیم و پیرامون آن گفتگویی جمعی را تجربه کنیم. حضور در «هزارتوخوانی» برای همگان آزاد و رایگان است و تنها شرطش، خواندن مقاله‌ی مرتبط با آن جلسه است.